Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

breatheslow123
20:41
3399 2ad2 390
Reposted fromretaliate retaliate viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
20:41
breatheslow123
20:38
5555 9f47 390
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead

July 12 2017

22:30
22:30
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
breatheslow123
22:30
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
21:13
4044 fe6a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viaTakingControl TakingControl
breatheslow123
21:11
0847 6788 390
Moje życie...
breatheslow123
21:11
breatheslow123
21:10
1420 1703 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTakingControl TakingControl
breatheslow123
21:09
3084 2161 390
Reposted fromm200611 m200611 viamarisette marisette
17:42
0992 f72f 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaanastasie anastasie
breatheslow123
17:40
8621 8cf0 390
breatheslow123
17:39
8774 8c1d 390
Reposted fromEkran Ekran viarosses rosses
breatheslow123
17:39
7498 68bc 390
Reposted fromEkran Ekran viarosses rosses

July 11 2017

breatheslow123
21:20
3167 7b28 390
breatheslow123
21:16
0270 9b24 390
Reposted fromoutline outline viablackheartgirl blackheartgirl
21:16
7758 463e 390
breatheslow123
15:30
0326 e06b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
breatheslow123
15:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl