Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

breatheslow123
15:00
Reposted frommayamar mayamar viawasteland wasteland
breatheslow123
15:00
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
breatheslow123
15:00
8149 74d7 390
breatheslow123
14:59
8894 5bc1 390
breatheslow123
14:59
breatheslow123
14:57
Wyrzuty sumienia stanowią ocean, w którym powoli tonę.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
breatheslow123
14:56
breatheslow123
14:44
9584 e1c8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
breatheslow123
14:38
Reposted frommeem meem viafreska freska
breatheslow123
14:36
breatheslow123
14:35
9676 6403 390
Reposted fromagridoce agridoce viabesomeoneelse besomeoneelse
breatheslow123
14:35
9219 ad08 390
breatheslow123
14:35
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabesomeoneelse besomeoneelse
breatheslow123
14:34
5228 624c 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viawasteland wasteland
breatheslow123
14:34
9801 0959 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
breatheslow123
14:34
8894 ac66 390
Reposted fromChibichan Chibichan viamadadream madadream
breatheslow123
14:33
6512 fa85 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
breatheslow123
14:33
3353 7202 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
breatheslow123
14:28
5061 ae43 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
breatheslow123
14:28
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl