Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

breatheslow123
22:44
6089 0296 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
22:44
4915 873b 390
breatheslow123
22:40
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
breatheslow123
22:40
0513 17d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viamadadream madadream
breatheslow123
22:40
9974 749e 390
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
breatheslow123
22:40
breatheslow123
22:39
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamadadream madadream
breatheslow123
22:39
breatheslow123
22:38
breatheslow123
22:38
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
breatheslow123
22:37
5341 5a06 390
Reposted fromonlyman onlyman viamadadream madadream
breatheslow123
22:36
breatheslow123
22:36
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
breatheslow123
22:36
8894 ea5e 390
That is the question...
Reposted fromnebthat nebthat viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
22:35
Mówię więcej głupich rzeczy przed 9 rano niż większość ludzi przez cały dzień.
— Chandler Bing, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaataga ataga

February 11 2018

breatheslow123
10:30
breatheslow123
10:30
breatheslow123
10:29
breatheslow123
10:23
breatheslow123
10:23
5680 4926 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl